Null

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 2020/2, 130 00 Praha 3, IČ 41197518 (dále jen „VZP ČR“), jako správce osobních údajů, Vás v souladu s čl. 12 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tímto informuje o zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) a o Vašich právech v souvislosti se zavedením oznamovacího sytému ve smyslu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

VZP ČR zavedla vnitřní oznamovací systém (dále jen „systém“), prostřednictvím kterého mohou fyzické osoby (dále jen „oznamovatel/é“) učinit oznámení o podezření z protiprávního jednání související s výkonem činností nebo porušením právních povinností VZP ČR. V rámci provozu systému a následného vyřizování přijatých oznámení může docházet ke zpracování OÚ oznamovatele nebo třetích osob, pokud budou v oznámení oznamovatelem uvedena. Zpracování OÚ za účelem odhalování protiprávních jednání a přijetí následných opatření bude zákonné, neboť může být nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů VZP ČR (zejména ochrana proti finančním ztrátám, poškození dobrého jména nebo trestněprávní odpovědnosti) a ochranu života, zdraví a důstojnosti těch, vůči nimž je protiprávní jednání namířeno.

Vámi poskytnuté OÚ jsou důsledně chráněny technickými a organizačními opatřeními. Přístup k OÚ je omezen na určené zaměstnance VZP ČR, kteří jsou odpovědni za řešení oznámení o podezření na protiprávní jednání. Výjimečně mohou být Vaše OÚ sdíleny s dalšími subjekty, například se smluvní advokátní kanceláří nebo státními orgány, jako je Policie ČR, státní zastupitelství či soudy, ale za předpokladu, že o tom budete informováni a udělíte nám k takovému jednání svůj souhlas.. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo na ochranu OÚ a právo na soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Shromažďované OÚ jsou zpracovávány a ukládány na území Evropské unie.

Vaše OÚ v rozsahu, jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro výše uvedené účely, budou zpracovávány po dobu stanovenou s ohledem na charakter prověřovaného jednání (např. u jednání majícího znaky trestného činu může být doba uchování stanovena podle zákonné promlčecí doby stanovené pro daný trestný čin), nebo s ohledem na probíhající spor či správní/soudní řízení. Po pominutí účelu, pro který byly OÚ zpracovávány a uchovávány, dojde k jejich výmazu nebo anonymizaci.

Jako subjekt údajů – oznamovatel máte možnost dle Nařízení uplatnit výkon svých práv. Kromě práva být plně informován o zpracování Vašich OÚ, máte následující práva:

  • právo na přístup
  • právo na opravu
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování / právo na vznesení námitky proti zpracování
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu

Detailní informace k výše uvedeným právům naleznete na webu VZP ČR v Prohlášení o zpracování osobních údajů.